วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประกาศเทศบาลตําบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ชุมชนที่ 3 หมูที่ 2 ตําบลพบพระ อํ [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 0 
ประกาศเทศบาลตําบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องน้ําโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลพบพระ [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 0 
สถ.จ.ตาก อบต.วังประจบ ประกาศสอบราคาจ้าง ๘ โครงการ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตําบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารู [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตําบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องน้ําโรงเรียนอนุบาล [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ตาก อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กฯ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตําบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจางเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกร [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ตาก อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตําบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจางเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกร [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตําบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจางเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกร [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ตาก อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ฯ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตําบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจางเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ของฝากจากพบพระ กลุ่มสตรีชุมชนที่ ๔

ยาหม่องผสมไพรขมิ้น

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1829  [ 2 ก.ย. 2558 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ กค. มท 0803/ว1821 [คู่มือ]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1822  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1823  [ 2 ก.ย. 2558 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ccis) สน.กศ. มท 0893.4/ว1820  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนสิงหาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/13458-13533 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติกร กจ. มท 0802.3/406  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว53  [ 1 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 5/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1812  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว79  [ 1 ก.ย. 2558 ]
     
   
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักง [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 200 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 182 
การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 110 
การตรวจสอบการกู้เงินของ อปท. [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 76 
ขอเป็นหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา Tower Water Treatment Process (4 in 1 System) [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 65 
[ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อ [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 42 
ประกาศกำหนดให้สำนักงานเทศบาล โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสำนักงานในพื้นที [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 65 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


โครงการด้านการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว เรื่อง ความยุติธรรมทางสังคม สิทธิสตรี บท [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 16 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
 
สอบถามข้อมูล (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 63  ตอบ 0  
ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 0  
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 436  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 843  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 876  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 373  ตอบ 1  
ขอความอนุเคาระห์ท่านนายก (3 ต.ค. 2556)    อ่าน 916  ตอบ 6  
ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (25 ก.ย. 2556)    อ่าน 352  ตอบ 1  
ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (19 ก.พ. 2556)    อ่าน 477  ตอบ 4  
ว่ากันว่า ป.สุรวัฒน์ ขอย้ายจริงหรือ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 876  ตอบ 3  
 
 
 
ทต.วังเจ้า ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ (2 ก.ย. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ (2 ก.ย. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ปรับระดับ 5 ไป 6 กรณี เปลี่ยนสายงาน (31 ส.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (31 ส.ค. 2558)    อ่าน 288  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก ศูนย์รวมรถรับจ้าง 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ ตาก (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก สอบถามตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ที่ไหนว่างรับโอนค่ะ (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้่าย) พนักงานเทศบาลสายบริหาร (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.วังจันทร์ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ส.ค. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก บริการรถรับจ้าง 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ ตาก (23 ส.ค. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด ขอแผนยุทธศาสตร์ของอบต.แม่ระมาดได้หรือป่าวครับ (22 ส.ค. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 0995421 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution