วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 [ 9 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก [ 5 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 29 
อบต.แม่หละ ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่หละ ฝึกอบรมวิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก ทต.แม่จะเรา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ระมาด กิจกรรมวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ตาก ทม.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ร.ร.สังกัดเทศบาลเมืองตา [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ระมาด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ระมาด โครงการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมา [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.วังเจ้า " ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ (เพิ่ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
ทต.วังเจ้า " การตอนรับ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอวังเจ้า " [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ของฝากจากพบพระ กลุ่มสตรีชุมชนที่ ๔

ยาหม่องผสมไพรขมิ้น

อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1635  [ 19 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1636  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1634  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1613  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน สน.บถ. มท 0809.2/ว94  [ 19 ส.ค. 2559 ]
แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือทดสอบแบบฐานข้อมูลการจัดการขยะและแบบรายงานกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1211  [ 19 ส.ค. 2559 ]
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย กค. มท 0803.3/ว1627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6129 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ด่วนมาก สน.กม. มท 0804.3/ว1605  [ 19 ส.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1607 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1608  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1571  [ 18 ส.ค. 2559 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย กค. มท 0803.3/ว1624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ข้อมูลเพิ่มเติมในการบันทึกโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016) ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1614  [ 18 ส.ค. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 18 ส.ค. 2559 ]
เห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการที่ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วภายในเดือนมีนาคม 2559 และลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1600  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1553 [แบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 3] [แบบฟอร์มที่ 2]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1604  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1598 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2559 ]
     
   
ด่วนที่สุด เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 66 
ด่วนที่สุด เรื่อง การซักซ้อมแนวทางในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 41 
ด่วนที่สุด เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 60 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 255 [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
ด่วนมาก ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 87 
เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประม [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 80 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 25 
แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครอ [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 29 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 19 สิงหาคม 2559 [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 120 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 18 สิงหาคม 2559 [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 107 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


พิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามม [ 2 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 36 


พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกุมาร เนื่องในโอกาส [ 2 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
 
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 69  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (11 พ.ค. 2559)    อ่าน 75  ตอบ 0  
สอบถามข้อมูล (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 196  ตอบ 0  
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 557  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 986  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 1049  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 530  ตอบ 1  
ขอความอนุเคาระห์ท่านนายก (3 ต.ค. 2556)    อ่าน 1255  ตอบ 6  
ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (25 ก.ย. 2556)    อ่าน 517  ตอบ 1  
ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (19 ก.พ. 2556)    อ่าน 568  ตอบ 4  
 
 
 
อบต.ประดาง /ฝากด้วยนะครับ 08 (20 ส.ค. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ประดาง /ฝากด้วยนะครับ 07 (20 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ประดาง /ฝากด้วยนะครับ 06 (20 ส.ค. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ประดาง /ฝากด้วยนะครับ 05 (20 ส.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ประดาง /ฝากด้วยนะครับ 04 (20 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ประดาง /ฝากด้วยนะครับ0 3 (20 ส.ค. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ประดาง /ฝากด้วยนะครับ0 2 (20 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ประดาง /ฝากด้วยนะครับ 01 (20 ส.ค. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม เรียน กองสาธารณสุขฯ ...ก็ยังเผาอยู่ (มีรูป) (16 ส.ค. 2559)    อ่าน 51  ตอบ 4
อบต.ประดาง ขออนุญาต สอบถามตำแหน่งว่าง (16 ส.ค. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 0
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 1,239,817 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution