วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 3 (ซอย 20) ตำบลพบพร [ 3 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 2 (ซอย 16) ตำบลพบพร [ 3 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนที่ 6 [ 3 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 20 
อบต.ด่านแม่ละเมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา จัดทำ โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งหลวง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ตาว รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นหมอกควัน [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.พบพระ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การ [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.พบพระ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การ [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำรึม อบต.น้ำรึม ได้จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูปในระดับหมู่ [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.มหาวัน ร่วมปลูกป่า ณ สำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์ [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.มหาวัน โครงการแห่เทียนพรรษา [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.มหาวัน โครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า หมู่ที่ 7 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่ตาว ออกเยี่ยมผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลแม่ตาว [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ผ้าทอพื้นเมือง

แตงเมล่อน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ สน.คท. มท 0808.3/ว5  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1286  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 20 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1285  [ 30 ก.ค. 2557 ]
การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมประกวด (โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557) สน.กศ. มท 0893.2/ว1290  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1292  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1291  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 ก.ค. 2557 ]
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 29 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
     
   
การปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล [ 31 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
ด่วนมาก การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 193 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 161 
ด่วนที่สุด ขอควาทร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
ด่วนที่่สุด การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และการกันเงินไว้เบิกเหลื่ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 96 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบ [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 292 
ดำเนินการรวบรวมเอกสารกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาของ ครูผู้ดูแล พนักงานจ้าง ผดด. [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 170 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอค์กรป [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 127 
การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 107 
การรายงานผลการบันทึกข้อมูลผลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 101 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


โครงการฝึกอบรมวัยใสไร้ยาเสพติด [ 2 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 32 


เทศบาลตำบลพบพระ ร่วมมอบบ้านผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทส [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
 
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 592  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 632  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 234  ตอบ 1  
 
 
 
ทต.ทุ่งหลวง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.แม่ตื่น ขอติดต่อท่านหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ไหนบุคลากรว่างบ้างครับ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 1
ทต.ทุ่งหลวง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.แม่ปะ ประกาศกรมทางหลวง (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอน(ย้าย) (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 42  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ค. 2557)    อ่าน 8789  ตอบ 41
ทต.วังเจ้า เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังเจ้า จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ค. 2557)    อ่าน 2815  ตอบ 9
อบต.ด่านแม่ละเมา ปัญหาคับใจ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 59  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตากแย่แล้วครับ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 85  ตอบ 1
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 0762228 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution