วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
กำหนดออกพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลพบพระ [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 17 
ทต.แม่ตาว เทศบาลตำบลแม่ตาวจัดกิจกรรม"แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558" [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศตรวจรับงานจ้าง [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.เชียงทอง ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลเชียงทองและส.อบต ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดช [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.วังเจ้า กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ทต.วังเจ้า 29 ก.ค.2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.วังเจ้า กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังเจ้า 28 ก.ค.2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.วังจันทร์ โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.มหาวัน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.มหาวัน โครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญของชาติ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.น้ำรึม โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
สถ.จ.ตาก อบต.คีรีราษฎร์ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ของฝากจากพบพระ กลุ่มสตรีชุมชนที่ ๔

ยาหม่องผสมไพรขมิ้น

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
     
   
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่ง ในวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕ [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 67 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 76 
โครงการอบรม "การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นจาก [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 76 
หนังสือตอบรับขอตัวข้าราชการเป็นกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินโค [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้าประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.แม่สล [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบจ.ตาก) [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
การโอนเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 36 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพบพระ [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 18 


พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 15 
 
สอบถามข้อมูล (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 43  ตอบ 0  
ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0  
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 424  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 824  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 854  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 355  ตอบ 1  
ขอความอนุเคาระห์ท่านนายก (3 ต.ค. 2556)    อ่าน 881  ตอบ 6  
ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (25 ก.ย. 2556)    อ่าน 338  ตอบ 1  
ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (19 ก.พ. 2556)    อ่าน 462  ตอบ 4  
ว่ากันว่า ป.สุรวัฒน์ ขอย้ายจริงหรือ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 855  ตอบ 3  
 
 
 
อบต.วาเล่ย์ BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.วาเล่ย์ BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ไหนมีตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนว่างบ้างคะ (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ เรื่องการใช้สนามกีฬา (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ด่านแม่ละเมา รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชีค่ะ ตอนนี้ว่าง (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ด่านแม่ละเมา อบต.ด่านแม่ละเมา รับโอน - ย้าย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ท่านใดสนใจลองติดต่อ (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 660  ตอบ 2
อบต.เชียงทอง รบกวนสอบถามค่ะ ตามหาเพื่อน(ผู้พิการ) (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 53  ตอบ 4
อบต.เชียงทอง คู่มือประชาชน (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 66  ตอบ 1
ทต.แม่ระมาด ขั้นตอนการขอซ่อมแซมถนน (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.แม่หละ สอบพนักงานจ้าง (21 ก.ค. 2558)    อ่าน 50  ตอบ 0
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 0979856 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution