วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 18 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 263 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 105 
ทต.แม่จะเรา กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดสิทธาวาส หมู่ 3 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ด่านแม่ละเมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ขอประกาศการกำหนดราคากลาง [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.วังจันทร์ โครงการสร้างพลังมวลชนพิชิตขยะมูลฝอย [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่จะเรา กิจกรรมหล่อเทียนจำนำ พรรษา ณ วัดแม่จะเรา หมู่ 6 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งหลวง กิจกรรมตรวจหาสารเคมีตกค้างในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งหลวง กิจกรรมตรวจหาสารเคมีในเลือด [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ประดาง โครงการอบรมเยาวชนสดใส ใส่ใจดูแลสุขภาพอานามัยตนเอง 2559 [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.ประดาง โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ตำบลประดาง [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จัน [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ตื่น นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่าพร้อมด้วยนายปรีชาเก่งกล้า รก.นายอำเภอแม่ระมาดนางน [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ของฝากจากพบพระ กลุ่มสตรีชุมชนที่ ๔

ยาหม่องผสมไพรขมิ้น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0816.3/ว 1465 [รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม]  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สน.มถ. มท 0892.4/ว1430  [ 27 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพตามมติคณะรัฐมนตรี สน.คท. มท 0808.2/9486-9561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/ว1450  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/ว1451  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/9637  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/9638  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/9639  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว1459  [ 27 ก.ค. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว76 22/07/2559  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว80  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สน.บถ. มท 0809.2/ว73  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1449  [ 26 ก.ค. 2559 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1446 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1445  [ 26 ก.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1447  [ 25 ก.ค. 2559 ]
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น กจ. มท 0802.3/ว1431  [ 25 ก.ค. 2559 ]
เร่งรัดรายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท. ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1434  [ 25 ก.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว43  [ 25 ก.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว44  [ 25 ก.ค. 2559 ]
     
   
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 355 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 312 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 68 
ด่วนที่สุด โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 45 
การตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวัง ป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ในความรับผิดชอบ [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ& [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงร [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านดกง : Anti corruption Museum [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
แจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 71 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันป้องกันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 21 


เทศบาลตำบลพบพระ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
 
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 47  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (11 พ.ค. 2559)    อ่าน 63  ตอบ 0  
สอบถามข้อมูล (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 189  ตอบ 0  
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 553  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 984  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 1046  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 527  ตอบ 1  
ขอความอนุเคาระห์ท่านนายก (3 ต.ค. 2556)    อ่าน 1250  ตอบ 6  
ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (25 ก.ย. 2556)    อ่าน 514  ตอบ 1  
ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (19 ก.พ. 2556)    อ่าน 562  ตอบ 4  
 
 
 
ทต.แม่จัน เทิดทูลสถาบัน (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 1
อบต.อุ้มผาง เทิดทูลสถาบัน (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 1
อบต.พบพระ เทิดทูลสถาบัน (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 1
อบต.วาเล่ย์ เทิดทูลสถาบัน (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 1
อบต.รวมไทยพัฒนา เทิดทูลสถาบัน (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ เทิดทูลสถาบัน (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 1
อบต.แม่หละ เทิดทูลสถาบัน (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 1
อบต.แม่ระมาด เทิดทูลสถาบัน (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 1
อบต.สามหมื่น เทิดทูลสถาบัน (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 1
อบต.แม่ตื่น เทิดทูลสถาบัน (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 1
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 1,229,353 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution