วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 63 
กำหนดการออกสำรวจร้านค้า บ้านเช่าและป้าย [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 60 
อบต.พะวอ ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.พระธาตุผาแดง โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองบัวใต้ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 14 
อบต.วังประจบ ราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 3 บ่อ หมู่ที่ 1 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 14 
อบต.วังประจบ ราคากลางซ่อมแซมฝายคลองโป่งแค หมู่ที่ 7 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.วังประจบ ราคากลางฝายกั้นคลองปักอีแย้ม หมู่ที่ 7 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.วังประจบ ราคากลางติดตั้งระบบประปาพร้อมถังกรองน้ำระบบประปาหอถังเหล็กแบบทรงแชมเปญ ม.6 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.วังประจบ วางท่อระบายน้ำทางข้าม หมู่ที่ 5 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.วังประจบ ราคากลางเสียงไร้สายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.วังประจบ ราคากลางเสียงไร้สายประจำหมู่บ้าน หมุ่ที่ 10 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ของฝากจากพบพระ กลุ่มสตรีชุมชนที่ ๔

ยาหม่องผสมไพรขมิ้น

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0975  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว410  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว11  [ 23 ก.พ. 2560 ]
แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว409  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Web Conference ด่วนที่สุุด สน.บถ. มท 0809.2/ว414  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว411  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว394  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมติดตามโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว406  [ 22 ก.พ. 2560 ]
ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว403  [ 22 ก.พ. 2560 ]
แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว389  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การตรวจสอบข้อมูลขยะมูลฝอยตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว404  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การขยายเวลาการบันทึกและยืนยันข้อมูลตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว402  [ 22 ก.พ. 2560 ]
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศ. มท 0816.3/ว388  [ 21 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว393  [ 21 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว387  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว397  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว385 [รายชื่อ]  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญเช้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว380  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว386  [ 20 ก.พ. 2560 ]
โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) กศ. มท 0816.3/ว362  [ 20 ก.พ. 2560 ]
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว384  [ 20 ก.พ. 2560 ]
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560 สล.  [ 20 ก.พ. 2560 ]
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 ก.พ. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว366  [ 17 ก.พ. 2560 ]
     
   
ด่วนที่สุด เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารส่วนบุคคลท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 22 
การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลา [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 23 
ขอความร่วมมือในการนำเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกรา [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 17 
ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่ว [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 19 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 24 
ด่วนที่สุด เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 16 
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังชุมชนเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 55 
ด่วนที่สุด การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 66 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ"ชุมชนต้นแบบแห่ง [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 37 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


โครงการส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร [ 23 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 15 


ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน [ 7 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 22 
 
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 127  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (11 พ.ค. 2559)    อ่าน 134  ตอบ 0  
สอบถามข้อมูล (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 233  ตอบ 0  
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 611  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 1033  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 1091  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 573  ตอบ 1  
ขอความอนุเคาระห์ท่านนายก (3 ต.ค. 2556)    อ่าน 1322  ตอบ 6  
ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (25 ก.ย. 2556)    อ่าน 570  ตอบ 1  
ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (19 ก.พ. 2556)    อ่าน 604  ตอบ 4  
 
 
 
อบต.น้ำรึม อยากได้แผนที่ภาษี อบต ครับ (22 ก.พ. 2560)    อ่าน 38  ตอบ 1
อบต.เชียงทอง สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.แม่สลิด สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 17  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 18704  ตอบ 159
ทต.ท่าสายลวด เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.พ. 2560)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.แม่อุสุ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.แม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 ก.พ. 2560)    อ่าน 40  ตอบ 0
ทต.แม่ระมาด เจ้าของพื้นที่ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 40  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 249  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ มีเปิดสอบ รับสมัครพนักงานไหมคะ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 1152  ตอบ 1
ทต.หนองบัวใต้ หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข (25 ม.ค. 2560)    อ่าน 425  ตอบ 1
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 1,329,731 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution