วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการคัดแยกขยะนำร่อง [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 3 (ซอย 20) [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 14 
อบต.พบพระ ประกาศแจ้งการตรวจรับงานจ้าง จำนวน ๒ โครงการ [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมต [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก จัดส่งหนังสือแผนที่ภาษี [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วาเล่ย์ ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานร.ร.เทสบาลวัดมณีไพรสณฑ์ [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.วาเล่ย์ เปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วาเล่ย์ ต้อนรับ พลตำรวจตรี ปรีชา ธิมมามนตรีรองผบ.สนง.ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วาเล่ย์ ต้อนรับคณะจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด (พบพระ) นำโดย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสต [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ตื่น นายก/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่่นสว่นสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิ [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.อุ้มผาง [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ ทักษะและกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ผ้าทอพื้นเมือง

แตงเมล่อน

เร่งรัดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว90  [ 22 ก.ย. 2557 ]
การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1636  [ 22 ก.ย. 2557 ]
ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1635  [ 22 ก.ย. 2557 ]
การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1629  [ 22 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว1630  [ 19 ก.ย. 2557 ]
ผลการตัดสินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1628  [ 19 ก.ย. 2557 ]
การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 สน.พส. มท 0810.5/ว1626  [ 19 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
     
   
จัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 22 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 83 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 19 กันยายน 2557 [ 23 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลั [ 22 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 36 
การชำระค่าไฟฟ้าในส่วนที่เกินสิทธิของเทศบาลและ อบต. [ 22 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 68 
ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงาน - สมาชิกในสังกัดเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อข [ 22 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าจัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนสำห [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 60 
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าจัดการเรียนการสอน เงิรอุดหนุนสำห [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 29 
-ด่วนที่สุด- การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 88 
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการต่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กับข้า [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 18 กันยายน 2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 271 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


เทศบาลตำบลพบพระ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ ร่วมจัดโครงการวันแม่แห่งชาต [ 13 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 54 


โครงการจัดอบรมฝึกอาชีพกลุ่มต่างๆ เรื่อง การจัดดอกไม้สดและผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 68 
 
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 179  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 635  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 667  ตอบ 2  
 
 
 
สถ.จ.ตาก อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 1248  ตอบ 13
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 9159  ตอบ 42
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 670  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก อยากทราบข้อมูลที่มาของแต่ละหมู่บ้าน (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ช่วยดูแลภูมิทัศน์บริเวณฐานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิมหน่อยครับ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 44  ตอบ 0
อบต.วังหิน ถนนที่ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ม.๓ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 87  ตอบ 1
ทต.หนองบัวใต้  เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ก.ย. 2557)    อ่าน 55  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง ฝากประชาสัมพันธ์ตลาดนัดความรู้เรื่องการจำกัดยุงคะ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.พะวอ ฝากประชาสัมพันธ์ตลาดนัดความรู้เรื่องการจำกัดยุงคะ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 0794280 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution