วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพบพระ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาและขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม โรงเรียนเอนุบาลตำบลพบพระ [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 19 
อบต.พะวอ โครงการก่อสร้างถนน คสม.หมู่ 2 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.พะวอ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 9 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.พะวอ โครงการถนน คสม.หมู่ 8 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.พะวอ โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.พะวอ โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ หมู่ 7 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.พะวอ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหมู่ 3 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.พะวอ โครงการก่อสร้างรางระบา่ยน้ำ หมู่ 1 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.ตาก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
สถ.จ.ตาก (อบต.โมโกร) ประมุลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ห้องเรีย [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.ตาก (ทต.สามเงา) ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาลซอย 5 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ผ้าทอพื้นเมือง

แตงเมล่อน

การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2142 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว2141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2140 [รายชื่อ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน) สน.กศ. มท 0893.2/ว2139  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 20 พ.ย. 2557 ]
รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง สน.กศ. มท 0893.2/ว2133  [ 20 พ.ย. 2557 ]
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น (23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan) ด่วน สน.กศ. มท 0893.2/ว2132  [ 20 พ.ย. 2557 ]
     
   
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯ และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กร [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 พ [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อป [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2558 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
การประชุมความร่วมมือในการป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 53 
ขอความร่วมมือจัดซื้อนมโรงเรียนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2557 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 77 
กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครกงารคืนควาสุขเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 57 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบปร [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 18 
หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางว [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 42 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


เทศบาลตำบลพบพระ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ ร่วมจัดโครงการวันแม่แห่งชาต [ 13 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 88 


โครงการจัดอบรมฝึกอาชีพกลุ่มต่างๆ เรื่อง การจัดดอกไม้สดและผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 138 
 
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 224  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 684  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 707  ตอบ 2  
 
 
 
อบต.น้ำรึม ขอความรู้เกี่ยวกับชุมชนค่ะ (ใช้ในการเรียน) (23 พ.ย. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกับตาก (21 พ.ย. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ขอสอบถาม การเดินทางไปต่างประเทศ (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ตามหาเพื่อนครับ (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.ตากออก เครื่องขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ GSM900, 1-2-CALL ชัดทุกพื้นที่ จัดส่งทั่วประเทศ (14 พ.ย. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก แฉ!!! (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 4081  ตอบ 46
สถ.จ.ตาก ร้องเรียนปลัด อบต.น้ำรึม และหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.น้ำรึม (8 พ.ย. 2557)    อ่าน 3542  ตอบ 36
อบต.พบพระ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 7288  ตอบ 18
อบต.สามหมื่น สอบถามตำแหน่งว่าง (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 185  ตอบ 1
อบต.นาโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (1 พ.ย. 2557)    อ่าน 3914  ตอบ 28
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 0840520 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution