วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 3 (ซอย 20) ตำบลพบพร [ 3 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 2 (ซอย 16) ตำบลพบพร [ 3 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนที่ 6 [ 3 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
อบต.รวมไทยพัฒนา อบต.รวมไทยพัฒนา ร่วมงานบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.รวมไทยพัฒนา แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ระมาด กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ระมาด พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก สำหรั [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก (อบจ.ตาก)ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการสร้างคน สร้างชาติ ด้วยธงชาติไทย [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.อุ้มผาง ผวจ.ตากและคณะตรวจพื้นที่รับคืนผืนป่าชุมชนอำเภออุ้มผาง [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วังหิน โครงการชุมชนสัมพันธ์พื้นที่รอบค่ายทหาร รณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ คืนความสุขให้ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วังหิน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ผ้าทอพื้นเมือง

แตงเมล่อน

การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) สน.สส. มท 0891.4/ว1213  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สล. มท 0801.1/ว13  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กจ. มท 0802.2/ว1130  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว38  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1959  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1220  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" สล. มท 0801.3/ว23  [ 21 ก.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1214  [ 21 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1208  [ 19 ก.ค. 2557 ]
     
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบ [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 59 
ดำเนินการรวบรวมเอกสารกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาของ ครูผู้ดูแล พนักงานจ้าง ผดด. [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 56 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอค์กรป [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 64 
การประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
คู่มือการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ป [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 64 
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 45 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนส [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 157 
การรายงานผลการบันทึกข้อมูลผลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 95 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


โครงการฝึกอบรมวัยใสไร้ยาเสพติด [ 2 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 26 


เทศบาลตำบลพบพระ ร่วมมอบบ้านผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทส [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
 
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 587  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 625  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 232  ตอบ 1  
 
 
 
สถ.จ.ตาก รับโอน(ย้าย) (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ค. 2557)    อ่าน 8740  ตอบ 41
ทต.วังเจ้า เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังเจ้า จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ค. 2557)    อ่าน 2802  ตอบ 9
อบต.ด่านแม่ละเมา ปัญหาคับใจ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตากแย่แล้วครับ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 75  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ที่ไหนบุคลากรว่างบ้างครับ (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.วังหิน ถนนที่ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ม.๓ (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง สมัครงานบริษัท แน่นอนว่ารายรับของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 128  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า การออม การลงทุน และภาระตัวไหนเยอะสุดมากแค่ไหนในการเลือกสมัครงาน (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 152  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง สำหรับสินทรัพย์และเงินลงทุนในการหางาน (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 115  ตอบ 0
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 0758795 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution