วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง รับสมัครแรงงานขุดลอกคลองส่งน้ำโดยแรงงานคน [ 23 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 63 
การประชาสัมพันธ์ภาพชุดการประชาสัมพันธ์ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ (in graphic) และแถลงผลงานในรอบ ๓ เดือน [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ [ 7 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
สถ.จ.ตาก อบต.ป่ามะม่วง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ตาก ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาอาหารกลางวัน [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก ทต.แม่กลอง ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตประปา ม.2 [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก ทต.แม่กุ ประกาสสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่่าง [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก ทต.แม่กุ ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก ทต.แม่จัน ประกาศสอบราคา จำนวน 4 โครงการ [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่ระมาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ประดาง [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.อุ้มผาง กิจกรรมรดดำหัวนายกเทศบมนตรีตำบลอุ้มผาง พร้อมคณะผู้บริหาร [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.วังเจ้า อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2558 (21 เม.ย. 58) [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ผ้าทอพื้นเมือง

แตงเมล่อน

โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว795  [ 20 เม.ย. 2558 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว790  [ 17 เม.ย. 2558 ]
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว781  [ 17 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6229-6278 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/6279-6283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 เม.ย. 2558 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว731  [ 16 เม.ย. 2558 ]
ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว773 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว139  [ 10 เม.ย. 2558 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว772  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 สน.บถ.  [ 10 เม.ย. 2558 ]
     
   
การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี (รายงานเงินอ [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 8 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุ [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 9 
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี อปท. ประจำวันที่ 20 เมษายน 2558 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 19 
เชิญประชุมนายกเทศมนตรีเพื่อคัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนระดับจังหวัด 1 คน [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 22 
โครงการจัดการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งทีึ่ 12 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 18 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมนา อบรม ณ ต่างประเทศของ [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 28 
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๕๕ , ๕๖ [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 24 
การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 34 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 27 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 43 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพบพระ มอบเสื้อกันหนาวให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพบพ [ 9 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 37 


เทศบาลตำบลพบพระ ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อสอบถามปัญหา/ความต้องการของประชาชนในแต่ละ [ 3 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 50 
 
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 357  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 767  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 789  ตอบ 2  
 
 
 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง เรื่อง หัวพันธุ์บุกเนื้อทราย (21 เม.ย. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 1
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี เครื่ (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม นักบริหารสาธารณสุข (16 เม.ย. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 1
ทต.บ้านตาก รับออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารครับ (16 เม.ย. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.สามหมื่น สอบถามตำแหน่งป้องกันฯ (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
ทต.บ้านตาก สอบถามตำแหน่งป้องกันฯ (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.วังหิน ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก อบต.ไหนรับโอนย้าย (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.แม่ท้อ สอบถามตำแหน่งป้องกันฯ (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0
ทต.ทุ่งหลวง ป้องกัน (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 0934339 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution