วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ [ 17 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 2 
เทศบาลตำบลพบพระ เข้าร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีถวายดอกไม้่จันทน์ [ 17 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 1 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตากเรื่องการยื่นเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการตา [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ระมาด ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาดเรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ประดาง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดาง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดาง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดาง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดาง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ขะเนจื้อ ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ท้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรมทางหลวง [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่จะเรา ขออนุมัตินำประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วน [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จะเรา ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง เห็นชอบให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ปร [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.พบพระ เทศบาลตำบลพบพระ พร้อมจิตอาสาร่วมนับดอกไม้จันทน์ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.พบพระ ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 

น้ำตกนางครวญ
     
     
 

ของฝากจากพบพระ กลุ่มสตรีชุมชนที่ ๔
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2194 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2178  [ 17 ต.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือให้จังหวัดสำรวจข้อมูลอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามบัญชีรายชื่อศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว34  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2161  [ 17 ต.ค. 2560 ]
ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครู อบจ. เทศบาล และ อบต. ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว33  [ 17 ต.ค. 2560 ]
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2183  [ 17 ต.ค. 2560 ]
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนใหักับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2170 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างการกรอก]  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2174  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 กค. มท 0803.3/ว2163  [ 16 ต.ค. 2560 ]
สรุปประเด็นสำคัญจาการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กยผ. มท 0815.2/ว2157 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2136  [ 12 ต.ค. 2560 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 สน.บถ. มท 0809.3/ว5863  [ 12 ต.ค. 2560 ]
กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2150  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน ของส่วนภูมิภาค รายการค่าสาธารณูปโภค (โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายสำหรับข้าราชการ) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2152  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5836  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2145  [ 12 ต.ค. 2560 ]
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัก สน.คท. มท 0808.3/ว2135  [ 11 ต.ค. 2560 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล (The International Computer Driving License : ICDLX) ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว2143  [ 11 ต.ค. 2560 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child Development Center Information System : CCIS) ภาคเรียนที่ 2/2560 กศ. มท 0816.4/ว2138  [ 11 ต.ค. 2560 ]
โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว2129  [ 11 ต.ค. 2560 ]
     
   
ด่วนที่สุด ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลสุนัขและแมว [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 33 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 69 
ด่วนที่สุด กำหนดประชุมกลั่นกรองโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 39 
ด่วนทีสุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 42 
ด่วนที่สุด ศึกษาดูงานนิทรรศการ ชาวตากรวมใจ อาลัยพ่อ ณ สวนน้ำพระทัย เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 44 
ด่วนที่สุด การประเมินคุณภาพนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ 2561 สถานศึกษาปฐมวัย [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็ฯ ตามโครงการติดตามประเมินผลฯ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 165 
ด่วนที่สุด แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 52 
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายถวายความอาลัยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 55 
ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินงานพร้อมงบประมาณที่ใช้สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี ๒๕๖๐  [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 52 
เลื่อนการประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 และประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 50 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3ว 29106 ลว.16 ต.ค.60) [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 80 
แจ้งดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 34 
การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 48 
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 38 
การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 44 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอาย [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 40 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 27 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 
 
สอบถามข้อมูล (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 283  ตอบ 0  
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 654  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 1091  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 1170  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 624  ตอบ 1  
ขอความอนุเคาระห์ท่านนายก (3 ต.ค. 2556)    อ่าน 1427  ตอบ 6  
ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (25 ก.ย. 2556)    อ่าน 618  ตอบ 1  
ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (19 ก.พ. 2556)    อ่าน 649  ตอบ 4  
ว่ากันว่า ป.สุรวัฒน์ ขอย้ายจริงหรือ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 1085  ตอบ 3  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 686  ตอบ 0  
 
 
 
ทต.แม่จัน หาสถานที่รับบริจาคสิ่งของ (17 ต.ค. 2560)    อ่าน 6  ตอบ 2
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำปะปาบ้านค้างภิบาล (12 ต.ค. 2560)    อ่าน 389  ตอบ 8
อบต.พระธาตุผาแดง ไฟฟ้าสาธารณะเสีย (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 230  ตอบ 1
อบต.แม่อุสุ เว็บไซต์ อบต.แม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ย. 2560)    อ่าน 199  ตอบ 3
ทต.แม่กลอง ทดสอบระบบ (21 ก.ย. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.แม่กลอง เว็บไซต์ ทต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.ย. 2560)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.โมโกร เว็บไซต์ อบต.โมโกร อำเภออ้มผาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ก.ย. 2560)    อ่าน 40  ตอบ 0
ทต.ท่าสายลวด เว็บไซต์ ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ก.ย. 2560)    อ่าน 189  ตอบ 2
อบต.ท้องฟ้า สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 49  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 32  ตอบ 0
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160  
Call Center/โทรศัพท์ : 055-569-022 โทรสาร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 1,793,080 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution