วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
แจ้งกำหนดสำรวจร้านค้า บ้านเช่าและป้าย [ 27 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 10 
เปิดประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ปี 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 10 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบา [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. สายโค้งต้นพิกุล ม.3 [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์เข้ายื่นเสนอราคาซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หม [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์เข้ายื่นเสนอราคาซ่อมแซมถนนน คสล. หมู่่ที่.3 [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.เชียงทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.เชียงทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสันักงาน [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เชียงทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.เชียงทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เชียงทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้างใช้ในงานกิจการประปา [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บของห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ หม [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.วังเจ้า กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันศุกร์ ที่8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอน [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่กุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นประจำ [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
ทต.วังเจ้า โครงการศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นั [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.วังเจ้า ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภ [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 

น้ำตกนางครวญ
     
     
 

ของฝากจากพบพระ กลุ่มสตรีชุมชนที่ ๔
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท.0802.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอส่งวีดิทัศน์แนะนำ (ภาษีไปไหน) กศ. มท 0816.3/ว2775  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2779  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอเพิ่มเติมแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาของ สถ. และ อปท. กพส. มท 0810.2/ว2774  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว6896  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.6/ว2758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ธ.ค. 2560 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกระบวนการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2765  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
งานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts go Solar) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2764  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2760  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... โดยการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/15287  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว2757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว40  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว41  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว2713  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวง สำหรับทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2751  [ 7 ธ.ค. 2560 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม่ กศ. มท 0816.3/ว2742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว2722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.5/ว2727 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว2726  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว กค. มท 0803.3/ว2730  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2729  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2703  [ 6 ธ.ค. 2560 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2714  [ 4 ธ.ค. 2560 ]
     
   
ด่วนที่สุด แนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และเบี้ยยังชีพความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรป [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
ด่่วนที่สุด การดำเนินการตามโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 24 
บัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับสรุปรายงานประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ ๗ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด การสำรวจการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 60 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาาีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจให้แก่ราชการส่วท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ ) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้แก่องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๑๐/๒๕๖๐ [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 20 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 8 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 17 
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) [ 7 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 54 
ด่วนที่สุด โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 7 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด สรุปผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ [ 6 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 48 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ [ 6 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 35 
ด่วนมาก โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
สรุปการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 38 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด การสำรวจและบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจสินค้า/อาหาร/ที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ๔.๐ [ 6 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 61 
การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 6 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 60 
ด่วนที่สุด การยืมรถกวาดและดูดฝุ่น [ 6 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 57 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2560  [ 4 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 146 
ด่วนที่สุด การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 4 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 122 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 
 
สอบถามข้อมูล (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 302  ตอบ 0  
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 670  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 1102  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 1187  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 637  ตอบ 1  
ขอความอนุเคาระห์ท่านนายก (3 ต.ค. 2556)    อ่าน 1448  ตอบ 6  
ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (25 ก.ย. 2556)    อ่าน 632  ตอบ 1  
ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (19 ก.พ. 2556)    อ่าน 669  ตอบ 4  
ว่ากันว่า ป.สุรวัฒน์ ขอย้ายจริงหรือ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 1099  ตอบ 3  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 701  ตอบ 0  
 
 
 
อบต.ขะเนจื้อ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 25  ตอบ 1
อบต.ป่ามะม่วง ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.แม่สลิด ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.โมโกร รับโอนชายช่าง (28 พ.ย. 2560)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 21  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 178787  ตอบ 2725
สถ.จ.ตาก พบสิ่งแปลกปลอมในน้ำประปาหมู่บ้าน แม่ตาวแพะ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 1418  ตอบ 12
ทต.แม่จัน หาสถานที่รับบริจาคสิ่งของ (17 ต.ค. 2560)    อ่าน 8  ตอบ 2
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำปะปาบ้านค้างภิบาล (12 ต.ค. 2560)    อ่าน 443  ตอบ 8
อบต.พระธาตุผาแดง ไฟฟ้าสาธารณะเสีย (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 255  ตอบ 1
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160  
Call Center/โทรศัพท์ : 055-569-022 โทรสาร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 1,916,495 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution