วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 3 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่ [ 12 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 42 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการผิวจราจรชนิดลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 12 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.อุ้มผาง [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.นาโบสถ์ ประมวลภาพกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตำบลนาโบสถ์ ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.พะวอ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลพะวอ [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.วังเจ้า ประเพณีสงกรานต์ ทต.วังเจ้า (12 เม.ย. 57) [ 16 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ตื่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ตั้งด่านรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ [ 14 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่ตื่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนแม่ตื่นต้านยาเสพติดและจัด [ 14 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.วังเจ้า ประชุม อพม 16 (10 เมษายน 57) [ 11 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ทุ่งหลวง "รณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์" [ 11 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ป [ 11 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ผ้าทอพื้นเมือง

แตงเมล่อน

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 ด่วนมาก สล. มท 0801.3/ว895  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว600 [บัญชีรายชื่อ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน กค. มท 0803/ว595  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว592  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว599  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 ด่วน สล. [ใบสมัคร] [ประกาศ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7-8 สน.กศ. มท 0893.4/ว573,ว574 [รายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33 และ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว597  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว596  [ 11 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1-6 สน.สส. มท 0891.3/ว544 [บัญชีรายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
     
   
ด่วนที่สุด เร่งรัดติตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ [ 4 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 106 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 82 
แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯการใช้งานระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 126 
การเข้าถึงข้อมูลหนังสือราชการของ สถจ.ตาก [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 239 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 11 เมษายน 2557 [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 76 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยรถโดยสารสาธารณะ [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 30 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 3 เมษายน 2557 [ 3 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 140 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ฯ [ 1 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 96 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ครั้งที่ 2 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 138 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


เทศบาลตำบลพบพระ แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั้ง ๖ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพบพระ [ 9 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 33 


ประมวลภาพ การจัดเวทีประชาคมสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพบพระ [ 19 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 52 
 
ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (5 เม.ย. 2557)    อ่าน 277  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 504  ตอบ 4  
ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 145  ตอบ 2  
 
 
 
ทต.อุ้มผาง ขอเชิญสมัครอบรม “เทคนิคก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ” วันที่ 14-16 พฤษภา (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 2  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (12 เม.ย. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (11 เม.ย. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ขอทราบระเบียบการลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจจ้า (11 เม.ย. 2557)    อ่าน 4054  ตอบ 10
สถ.จ.ตาก ผู้สอบแข่งขันอบต.แม่ปะ อ.แม่สอด (10 เม.ย. 2557)    อ่าน 5633  ตอบ 76
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (10 เม.ย. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ต้องการสอบเปลี่ยนสายงานเป็น "นักพัฒนาชุมชน 3-5/6" (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 8673  ตอบ 47
สถ.จ.ตาก ความทุกข์ข้าราชการประจำ (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับพยาบาลวิชาชีพ (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 0718432 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution