วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง รับสมัครแรงงานขุดลอกคลองส่งน้ำโดยแรงงานคน [ 23 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
การประชาสัมพันธ์ภาพชุดการประชาสัมพันธ์ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ (in graphic) และแถลงผลงานในรอบ ๓ เดือน [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ [ 7 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
อบต.ท่าสายลวด ประกาศผลสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์กา [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าสายลวด ผลประกาศสอบราคา โครงการกาอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ช่องแคบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปี 2558 [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำรึม ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 47 รายการ [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 26 
สถ.จ.ตาก ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษกรณีข้าวมันไก่่ [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ด่านแม่ละเมา โครงการซ่อมแซมตลิ่งพังโดยการเรียงหินใส่กล่องเกเบี่้ยน ลำห้วยยะอุ หลังที่ทำการองค [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ด่านแม่ละเมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางเข้าผาโก๊ะ)หมู่ 10 [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.ตาก (อบต.รวมไทยพัฒนา)ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ตาก (ทม.ตาก)ประกาศก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ตาก (ทม.ตาก) ประมูลจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดด [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ผ้าทอพื้นเมือง

แตงเมล่อน

แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ สน.กศ. มท 0893.2/ว203  [ 29 ม.ค. 2558 ]
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับผู้บริหารสถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว201  [ 29 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบรายจ่ายลงทุน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว0607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ม.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 10 สน.กศ. มท 0893.4/ว182  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 สน.กศ. มท 0893.4/ว181  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว180  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว188  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/1445-1520 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว170  [ 27 ม.ค. 2558 ]
     
   
ด่วนที่สุด การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ [ 29 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 108 
รายละเอียดโครงการ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นงบลงทุนตาม พ.ร.บ.งบประ [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 17 
ด่วนที่สุด ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 30 มกราคม 2558 [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 89 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทุนการศึกษาสำห [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 38 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่ารักษาพยาบาล [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวิันยสำหรับผู้บริหาร [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
ด่วนที่สุด การขับเคลื่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 29 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


เทศบาลตำบลพบพระ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ ร่วมจัดโครงการวันแม่แห่งชาต [ 13 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 116 


โครงการจัดอบรมฝึกอาชีพกลุ่มต่างๆ เรื่อง การจัดดอกไม้สดและผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 280 
 
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 257  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 718  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 745  ตอบ 2  
 
 
 
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี (30 ม.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า น้ำเน่าหน้าธนาคารกรุงไทย (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (28 ม.ค. 2558)    อ่าน 4087  ตอบ 30
สถ.จ.ตาก อบต.ในอำเภอแม่สอด ตำแหน่งระดับ 3 ที่ไหนว่างบ้าง (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ มท 0310.3/ว 4670 ลว 13 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารกา (21 ม.ค. 2558)    อ่าน 2354  ตอบ 2
ทต.ทุ่งกระเชาะ ชื่นชมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (19 ม.ค. 2558)    อ่าน 69  ตอบ 3
ทต.ทุ่งกระเชาะ งานวันเด็ก (19 ม.ค. 2558)    อ่าน 69  ตอบ 1
อบต.แม่ตื่น ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บตำบลแม่ตื่นครับ (13 ม.ค. 2558)    อ่าน 630  ตอบ 2
อบต.แม่ตื่น อยากได้หม้อ จานและเกลือเพื่อทำอาหารครับ (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 57  ตอบ 2
อบต.พบพระ สอบถามเรื่องบ้านเช่า ห้องพัก หรืออพาร์ทเม้นค่ะ (20 ธ.ค. 2557)    อ่าน 71  ตอบ 0
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 0887176 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution