วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประกาศเทศบาลตําบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ชุมชนที่ 3 หมูที่ 2 ตําบลพบพระ อํ [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลตําบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องน้ําโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลพบพระ [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 9 
อบต.วาเล่ย์ โครงการสารพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมเรียนรู้สู่ตำบลสุขภาวะตำบลวาเล่ย์ [ 5 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 4 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างป้ายซุ้มหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 4 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จะเรา การประชุมผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและพัฒนาระบ [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.อุ้มผาง การปรับปรุงพื้นผิวถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง ด้วยยางมะตอยสำเร็จ [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองบัวใต้ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการถักกระเป๋าเชือกร่มโครเชต์ [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ตาก โครงการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และโครงการแข่งขันต่อเลโก้เรื่องราวจากจินตนาการ ใ [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองบัวใต้ โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมไทย [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่จะเรา ประมวลภาพกิจกรรมอำลาเกษียณอายุราชการ และงานเลี้ยงอำลา [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ของฝากจากพบพระ กลุ่มสตรีชุมชนที่ ๔

ยาหม่องผสมไพรขมิ้น

การเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ต.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2135  [ 2 ต.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา สพบ. มท 0807.4/2092  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติกรณี อปท. ส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2118  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 1 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2111 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2558 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2146  [ 30 ก.ย. 2558 ]
     
   
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักง [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 608 
การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 8 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประม [ 2 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
(ประสานล่วงหน้า) ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุ [ 2 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
(ประสานล่วงหน้า) ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติกรณี อปท.ส่งคืนเงินอุดหนุนปี 58 กำหนดวั [ 2 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ งวด 9/2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้างขององค์กรปกคร [ 1 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 52 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริ [ 1 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
แจ้งมติคณะกรรมการพนังานเทศบาลจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2558 (2) [ 1 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 94 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


โครงการด้านการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว เรื่อง ความยุติธรรมทางสังคม สิทธิสตรี บท [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 36 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
 
สอบถามข้อมูล (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 70  ตอบ 0  
ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 44  ตอบ 0  
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 457  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 855  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 882  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 385  ตอบ 1  
ขอความอนุเคาระห์ท่านนายก (3 ต.ค. 2556)    อ่าน 926  ตอบ 6  
ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (25 ก.ย. 2556)    อ่าน 361  ตอบ 1  
ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (19 ก.พ. 2556)    อ่าน 488  ตอบ 4  
ว่ากันว่า ป.สุรวัฒน์ ขอย้ายจริงหรือ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 891  ตอบ 3  
 
 
 
ทต.ทุ่งกระเชาะ สอบถามข้อมูลวัด ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบท่าน (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.แม่จัน สอบถามตำแหน่งป้องกันฯ (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 108  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ ------------- (28 ก.ย. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ย้ายสับเปลี่ยน (25 ก.ย. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.วังหิน รับพนังงานเพิ่ม (24 ก.ย. 2558)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.แม่สลิด เว็บไซต์ อบต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ก.ย. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง กลุ่มผู้ออกกำลังกายหมู่บ้านค้างภิบาล(ตะกร้อ) (23 ก.ย. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.แม่หละ รักท้องถิ่น (20 ก.ย. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.แม่หละ สอบพนักงานจ้าง (20 ก.ย. 2558)    อ่าน 162  ตอบ 1
อบต.รวมไทยพัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง (10 ก.ย. 2558)    อ่าน 106  ตอบ 4
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 1013299 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution