วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 18 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 52 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 54 
ทต.แม่จะเรา ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก ทต.บ้านตาก ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก อบต.บ้านนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก อบต.บ้านนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่หละ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ คัน [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ตาก อบต.ช่องแคบ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ของฝากจากพบพระ กลุ่มสตรีชุมชนที่ ๔

ยาหม่องผสมไพรขมิ้น

การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว877 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) สน.กศ. มท 0893.2/ว876  [ 3 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว817,ว818  [ 3 พ.ค. 2559 ]
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว860  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว868  [ 2 พ.ค. 2559 ]
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว869  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว848  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว849  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) สน.มถ. มท 0892.4/ว865  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว22  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค สน.สส. มท 0891.3/ว836  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว850  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว852  [ 29 เม.ย. 2559 ]
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว855  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว847  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19 สน.กศ. มท 0893.4/ว845  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 28 เม.ย. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว841  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว840  [ 27 เม.ย. 2559 ]
     
   
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 4 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (5-9 พ.ค.2559) [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 2 
แบบประเมินประสิทธิภาพฯ LPA ประจำปี 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 128 
การสำรวจโครงการขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริฯ [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 60 
ด่วนที่สุด การสำรวจและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 87 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 187 
สั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึก [ 1 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 67 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 83 
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีประสบภัยแล้ง [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 161 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 223 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 [ 18 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 56 


มหกรรมเทศกาลอาหารชนเผ่า พื้นถิ่น และเมียนมา" Tak Tribal, Local and Myanmar [ 12 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 184 
 
สอบถามข้อมูล (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 174  ตอบ 0  
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 536  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 970  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 1023  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 511  ตอบ 1  
ขอความอนุเคาระห์ท่านนายก (3 ต.ค. 2556)    อ่าน 1205  ตอบ 6  
ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (25 ก.ย. 2556)    อ่าน 504  ตอบ 1  
ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (19 ก.พ. 2556)    อ่าน 553  ตอบ 4  
ว่ากันว่า ป.สุรวัฒน์ ขอย้ายจริงหรือ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 1017  ตอบ 3  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 617  ตอบ 0  
 
 
 
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย จพง.ธุรการ/นักจัดการงานทั่วไป (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.แม่ตื่น ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บตำบลแม่ตื่นครับ (19 เม.ย. 2559)    อ่าน 972  ตอบ 4
อบต.แม่ตื่น คนแม่ตื่นรักสงบ (19 เม.ย. 2559)    อ่าน 146  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนิติกร ด่วนที่สุด (พิษณุโลก) (19 เม.ย. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ สอบถามคะ (18 เม.ย. 2559)    อ่าน 590  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 168351  ตอบ 2721
อบต.น้ำรึม การเปิดรับสมัครงานที่ไม่โปร่งใส (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 142  ตอบ 1
ทต.ทุ่งกระเชาะ ภาพมุมสูง (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 77  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" 28-29 เม.ย.59 โร (9 เม.ย. 2559)    อ่าน 86  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม สอบถามตำแหน่งว่าง (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 1044  ตอบ 5
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 1,157,817 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution