วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
แจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2561 [ 7 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 12 
เปิดรับลงทะเบียนการขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบปร [ 1 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 13 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “ร้องคาราโอเกะ” กาดไอดินตลาดประชารัฐ [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่ตาว กิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์วารสารผลการดำเนินงานของอบต.น้ำรึม ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่สลิด ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.อุ้มผาง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 11 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๕๐ KVA. พร้อมเดินสาย [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.เชียงทอง ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เสรีธรรม [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.เชียงทอง ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาผึ้ง หมู่ท [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.เชียงทอง ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารลานค้าชุมชนและศูนย์จำหน่ายสินค้า ตำบลเ [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง กำหนดบริ [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.พะวอ ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.พะวอ ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่สลิด ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการจัดเก็บภ [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ด่านแม่ละเมา การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 15 
ทต.แม่จะเรา ภาพกิจกรรมโครงการกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 15 

น้ำตกนางครวญ
     
     
 

ของฝากจากพบพระ กลุ่มสตรีชุมชนที่ ๔
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด กพส. มท 0810.7/ว453  [ 15 ก.พ. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว447  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว448 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.พ. 2561 ]
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว437  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว449  [ 15 ก.พ. 2561 ]
แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว24  [ 15 ก.พ. 2561 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว435  [ 15 ก.พ. 2561 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2561-2562 ประเทศมาเลเซีย กศ. มท 0816.3/ว429  [ 14 ก.พ. 2561 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว438  [ 14 ก.พ. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว439  [ 14 ก.พ. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว443 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2561 ]
ประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 14 ก.พ. 2561 ]
การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 13 ก.พ. 2561 ]
แนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1  [ 13 ก.พ. 2561 ]
เร่งรัดติิดตามผลการดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว2  [ 13 ก.พ. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว425  [ 13 ก.พ. 2561 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/1473  [ 12 ก.พ. 2561 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/1474  [ 12 ก.พ. 2561 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว420  [ 12 ก.พ. 2561 ]
แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว413  [ 12 ก.พ. 2561 ]
แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว414  [ 12 ก.พ. 2561 ]
การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.พ.1) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว415  [ 12 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ.อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21-35 กค. มท 0803.3/ว417,ว418 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2561 ]
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว393  [ 12 ก.พ. 2561 ]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สน.คท. มท 0808.2/ว385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2561 ]
     
   
เชิญร่วมตรวจประเมินตามแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 14 
ด่วนที่สุด การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๑ [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (RT) และคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (RT) [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (ฺNT) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านออกนักเรียน (RT) [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2560 [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 26 
ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (ฺNT) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านออกนักเรียน (RT) [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 25 
ระเบียบวาระ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 2/61 วันที่ 23 ก.พ. 2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 76 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 77 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๔ [ 14 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 51 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ info งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ที่ ตก 0023.3/ว 215 ลว.13 ก.พ.61) [ 13 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 73 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี ๒๕๖๑ [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 81 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๑๒/๒๕๖๐ [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 64 
ด่วนที่สุด แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 83 
การติดตามการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 77 
ประกาศผลการคัดเลือก "ยอดครูอุดมการณ์" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 30 
แนวทงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียการสอน(เงินรายหัว) [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 49 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 
 
สอบถามข้อมูล (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 327  ตอบ 0  
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 705  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 1121  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 1213  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 648  ตอบ 1  
ขอความอนุเคาระห์ท่านนายก (3 ต.ค. 2556)    อ่าน 1473  ตอบ 6  
ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (25 ก.ย. 2556)    อ่าน 649  ตอบ 1  
ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (19 ก.พ. 2556)    อ่าน 700  ตอบ 4  
ว่ากันว่า ป.สุรวัฒน์ ขอย้ายจริงหรือ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 1114  ตอบ 3  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 718  ตอบ 0  
 
 
 
อบต.โมโกร เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ก.พ. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ก.พ. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.แม่ท้อ สอบถามตำแหน่งค่ะ (2 ก.พ. 2561)    อ่าน 625  ตอบ 4
อบต.ขะเนจื้อ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม สอบถามเรื่องการทำถนน ม.11 ต.น้ำรึม (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 7
อบต.วังหิน จะติดต่อชำระภาษีที่ดิน จะทำอย่างไรบ้างครับ (24 ม.ค. 2561)    อ่าน 41  ตอบ 1
อบต.พระธาตุ เว็บไซต์ อบต.พระธาตุ จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 84  ตอบ 0
อบต.แม่อุสุ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 49  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 47  ตอบ 0
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160  
Call Center/โทรศัพท์ : 055-569-022 โทรสาร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 2,070,240 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution