วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 40 
กำหนดการออกสำรวจร้านค้า บ้านเช่าและป้าย [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 37 
อบต.แม่ระมาด เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจก [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ระมาด เรื่องใช้ข้อบัญญัติองค์การบรืหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.นาโบสถ์ โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ตาก อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 10 โครงการ [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่ระมาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ตาก ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เคเบิ้ลทีวี จำนวน 12 รายการ [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.นาโบสถ์ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุภายใต้โครงการการมหาดไทยห่วงใยฯครั้งที่ 4 [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ช่องแคบ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านแม่ละเมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกร [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 18 
อบต.พระธาตุผาแดง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2560 [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ของฝากจากพบพระ กลุ่มสตรีชุมชนที่ ๔

ยาหม่องผสมไพรขมิ้น

การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด กพส. มอ 0810.4/ว 88 [แบบสำรวจข้อมูล]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือการบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว85  [ 16 ม.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว70  [ 16 ม.ค. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว73  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือเพื่อเข้าดูรายงานการบันทึกข้อมูล LSEP แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy Plan : LSEP ปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว80 [เอกสารแนบ]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว74  [ 16 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว66  [ 13 ม.ค. 2560 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.2/284  [ 13 ม.ค. 2560 ]
ขอแก้ไขข้อความในหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 48 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ด่วนที่สุด กพส. ที่ มท 0810.5/ว 67  [ 12 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว0120  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว63  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว59  [ 12 ม.ค. 2560 ]
ขอเลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว60,ว61  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาธิไธยย่อ สธ ประจำพุทธศักราช 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว56  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว48  [ 12 ม.ค. 2560 ]
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2560 กศ.  [ 11 ม.ค. 2560 ]
แนวทางดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว22  [ 11 ม.ค. 2560 ]
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท กพส. มท 0810.6/ว46  [ 11 ม.ค. 2560 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว41  [ 10 ม.ค. 2560 ]
รายงานแผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว35  [ 10 ม.ค. 2560 ]
โครงการฝึกอบรมข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว33  [ 10 ม.ค. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว32  [ 10 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว36  [ 10 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว25  [ 9 ม.ค. 2560 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.2/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ม.ค. 2560 ]
     
   
ด่วนที่สุด คู่มือการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 26 
ด่วนที่สุด แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานศุนย์ราชการสะดวก (Go [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 16 มกราคม 2560 [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 73 
ด่วนที่สุด โครงการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Natio [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 34 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 74 
แจ้งโอนเงิินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 13 มกราคม 2560 [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 100 
เรื่อง การศึกษาอบรมบุคลากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทัศนคติ เสริมสร้างความรู้และ [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 61 
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เง [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 56 
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 59 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


พิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามม [ 2 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 98 


พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกุมาร เนื่องในโอกาส [ 2 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 68 
 
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 116  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (11 พ.ค. 2559)    อ่าน 124  ตอบ 0  
สอบถามข้อมูล (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 225  ตอบ 0  
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 603  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 1023  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 1083  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 562  ตอบ 1  
ขอความอนุเคาระห์ท่านนายก (3 ต.ค. 2556)    อ่าน 1306  ตอบ 6  
ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (25 ก.ย. 2556)    อ่าน 563  ตอบ 1  
ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (19 ก.พ. 2556)    อ่าน 594  ตอบ 4  
 
 
 
อบต.นาโบสถ์ ขอตัวอย่างโครงการ อบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน (16 ม.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม อยากได้แผนที่ภาษี อบต ครับ (14 ม.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.แม่กุ สอบถามการรับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ (13 ม.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต. ตาก ที่ใดรับโอนย้ายบ้างค่ะ (4 ม.ค. 2560)    อ่าน 33  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก เครื่องยิงบาร์โค้ด,ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน (28 ธ.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก เครื่องพิมพ็เช็ค,เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก,เครื่องใช้สำนักงาน (28 ธ.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว) มาตรฐานสากล (28 ธ.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (21 ธ.ค. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 1
อบต.น้ำรึม เหม็นควันเตาเผาถ่านหลังรีสอท์จแม็กไม้โฮมสเตย์ (20 ธ.ค. 2559)    อ่าน 41  ตอบ 1
ทต.แม่จัน อยากทราบตำแหน่งที่จะเปิดสอบครับ (16 ธ.ค. 2559)    อ่าน 153  ตอบ 3
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 1,309,369 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution