วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง รับสมัครแรงงานขุดลอกคลองส่งน้ำโดยแรงงานคน [ 23 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
การประชาสัมพันธ์ภาพชุดการประชาสัมพันธ์ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ (in graphic) และแถลงผลงานในรอบ ๓ เดือน [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ [ 7 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
ทต.แม่จะเรา ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้างาช้างและผู้มีงาช้างไว้ครอบครองไปยื่นขออนุญาตตามพ [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าสายลวด เวทีประชาคม หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าสายลวด งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.ตากคัพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่าสายลวด ประขาสัมพันธ์ผู้ที่ต้องการถังขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ช่องแคบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งกระเชาะ นายกำจัด นิลจันทร์ นายกเทศมนตรีออกพื้นที่เพื่อดูแลการขุดบ่อน้ำเพื่อสัตว์เลี้ยง บ [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.อุ้มผาง กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง บำเพ็ญประโยชน์ สาธารณะ ประจำปี 2558 [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ระมาด ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ "อปท.ตากคัพ" ประจำปีงบประ [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
อบต.แม่ระมาด โครงการ สร้างศักยภาพและส่งเสริมความรู้เพื่อนำสู่การพัฒนาระบบการจัดการน้ำประปาและ [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่หละ โครงการรณรงค์สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมรา [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 23 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ผ้าทอพื้นเมือง

แตงเมล่อน

การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว449  [ 3 มี.ค. 2558 ]
แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว448  [ 3 มี.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.3/ว447  [ 3 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/3606  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว436  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว375  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และการกำหนดมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ได้รับการยรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว3  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว432  [ 27 ก.พ. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว425  [ 27 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น กจ. [ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ] [ความรู้พื้นฐานสำหรับตำแหน่ง]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
     
   
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 49 
ด่วนที่สุด ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณ [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
โครงการอบรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 25 [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 82 
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 115 
(ฉบับจริง)การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เง [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 217 
สำรวจข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องการขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการขอ [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 85 
สำรวจข้อมูลแผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชนแต่ไม่สา [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 118 
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมารเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน ประ [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 216 
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 5 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 7 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพบพระ มอบเสื้อกันหนาวให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพบพ [ 9 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 20 


เทศบาลตำบลพบพระ ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อสอบถามปัญหา/ความต้องการของประชาชนในแต่ละ [ 3 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 32 
 
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 277  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 742  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 755  ตอบ 2  
 
 
 
อบต.สามหมื่น ขออนุเคราะห์แจ้งข่าวสาร (5 มี.ค. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก ขอ รายงานการประชุม กทจ.ตาก ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 18 ก.พ.2558 (2 มี.ค. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตาก (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 132  ตอบ 3
ทต.ทุ่งกระเชาะ อยากให้ช่วยมาดูแลหน่อย (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 214  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย (25 ก.พ. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก เรียน ปลัดเทศบาลตำบลสามเงา ชำระหนี้เงินกู้ด้วยค่ะ (25 ก.พ. 2558)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ทำไมไม่จัดกีฬา (24 ก.พ. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 1
อบต.ตลุกกลางทุ่ง นักบริหารสาธารณสุข6 (23 ก.พ. 2558)    อ่าน 260  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก ขอทราบระเบียบการลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจจ้า (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 6246  ตอบ 12
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 0905773 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution