วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง รับสมัครแรงงานขุดลอกคลองส่งน้ำโดยแรงงานคน [ 23 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
การประชาสัมพันธ์ภาพชุดการประชาสัมพันธ์ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ (in graphic) และแถลงผลงานในรอบ ๓ เดือน [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ [ 7 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
ทต.ทุ่งกระเชาะ การดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 2 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.นาโบสถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 2 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.นาโบสถ์ ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พศ.2558 [ 2 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.นาโบสถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.นาโบสถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัรธ์ [ 2 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ตำบลด่ [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ด่านแม่ละเมา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ด่านแม่ละเมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่าแม่ละเมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.วังเจ้า ประชุมประชาคม แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 30-31 มี.ค. 58 [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.สามหมื่น องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นพนักงานจ้างตา [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ผ้าทอพื้นเมือง

แตงเมล่อน

ขอให้ สถจ. เร่งรัดดำเนินการสำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาล และสนามเด็กเล่นประจำเทศบาล ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว29  [ 1 เม.ย. 2558 ]
แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว703  [ 1 เม.ย. 2558 ]
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.2/ว34  [ 1 เม.ย. 2558 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว699  [ 1 เม.ย. 2558 ]
แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว700  [ 1 เม.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว698  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว701  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว702  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว688  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็ญบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว691  [ 31 มี.ค. 2558 ]
     
   
สรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ [ 1 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 67 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุด [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 127 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
รายงานข้อมูลพิกัด (UTM) พื้นที่เกษตรเพื่อรอการเผาเป็นรายตำบล [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 61 
รายงานการตั้งจุดอำนวยความสะดวก/บริการประชาชนและจุดพักรถ [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 65 
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 67 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 27 มีนาคม 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 161 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 75 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 43 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพบพระ มอบเสื้อกันหนาวให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพบพ [ 9 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 31 


เทศบาลตำบลพบพระ ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อสอบถามปัญหา/ความต้องการของประชาชนในแต่ละ [ 3 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 45 
 
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 315  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 755  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 779  ตอบ 2  
 
 
 
สถ.จ.ตาก อบต.ไหนในตากรับโอนย้ายนักป้องกันฯบ้างครับ (1 เม.ย. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 1
อบต.วังหิน ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) (30 มี.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ตลุกกลางทุ่ง นักบริหารสาธารณสุข (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 1840  ตอบ 2
อบต.พบพระ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 7808  ตอบ 19
สถ.จ.ตาก โอนย้ายตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 71  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 60  ตอบ 1
อบต.สามหมื่น ขออนุเคราะห์แจ้งข่าวสาร (5 มี.ค. 2558)    อ่าน 60  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก ขอ รายงานการประชุม กทจ.ตาก ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 18 ก.พ.2558 (2 มี.ค. 2558)    อ่าน 71  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตาก (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 75  ตอบ 0
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 0924977 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution