วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลพบพระ (พ.ศ.2559-2561) [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำก [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
ทต.วังเจ้า ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเจ้า [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำรึม โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา อบต.น้ำรึม [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.มหาวัน ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง สอบราคาซื้อเต้นท์โครงหลังคาเหล็กทรงโค้ [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.มหาวัน ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานองค์การบ [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งกระเชาะ การ ดำเนินการฉีกวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ในเขตเทสบาลตำบลทุ่งกระเชา [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.แม่ตื่น นายก อบต.แม่ตื่่น ทำพิธีขอขมาและเปิดทางตามประเพญีชาวเหนือเส้นทางที่ได้ทำการปรับป [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.แม่กุ อบต .แม่กุ ร่วมกับ หน่วย นพค.33 ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อแนวทางพัฒนา ต.แม่กุ [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
ทต.อุ้มผาง รณรงค์พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีก่อนฤดูการระบาด [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน783รายกา [ 27 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 34 
ทต.อุ้มผาง มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน แชลแลนเดย์ ประจำปี 2558 [ 27 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 22 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2) สน.มถ. มท 0892.4/ว1073  [ 29 พ.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1077  [ 29 พ.ค. 2558 ]
การตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1071  [ 29 พ.ค. 2558 ]
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1069  [ 28 พ.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1068  [ 28 พ.ค. 2558 ]
รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคืนเงินหลักประกันให้กับคู่สัญญา ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1065  [ 28 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1026  [ 28 พ.ค. 2558 ]
แนวทางการรายงานสถานะปัจจุบันของเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1062 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
     
   
เร่งรัดติดตามและการก่อหนี้ผูกพันรายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและอาคา [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 5 
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตฯ [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 99 
ด่วนที่สุด การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเกินวงเงินร้อยละ 6 สำหรับพนักงานครูส่วนท้อง [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
โครงการรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "วันส้วมโลก (World Toilet Day)& [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
การส่งมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริกา [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกคร [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 56 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็ปไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกคร [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 62 
ด่วนที่สุด การจัดส่งคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบ [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
รายงานการประชุมชี้แจงการติดตามและเร่งรัดฯ [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 75 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


งานสภาเทศบาลตำบลพบพระ ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 10 


เทศบาลตำบลพบพระ แจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
 
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 396  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 787  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 818  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 332  ตอบ 1  
ขอความอนุเคาระห์ท่านนายก (3 ต.ค. 2556)    อ่าน 862  ตอบ 6  
ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (25 ก.ย. 2556)    อ่าน 324  ตอบ 1  
ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (19 ก.พ. 2556)    อ่าน 450  ตอบ 4  
ว่ากันว่า ป.สุรวัฒน์ ขอย้ายจริงหรือ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 824  ตอบ 3  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 507  ตอบ 0  
โครงการถมดินหมู่1ต.พบพระ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 1977  ตอบ 13  
 
 
 
อบต.วาเล่ย์ มีความประสงค์ขอโอนย้าย (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง มีความประสงค์ขอโอนย้าย (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ขอโอนย้าย (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ท่าสายลวด จำหน่ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การสาธารณสุข. สุขตรวจสารเสพติดทุกชนิด. ราคาถูก (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ท่าสายลวด จำหน่ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การสาธารณสุข. สุขตรวจสารเสพติดทุกชนิด. ราคาถูก (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ท่าสายลวด จำหน่ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การสาธารณสุข. สุขตรวจสารเสพติดทุกชนิด. ราคาถูก (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ท่าสายลวด จำหน่ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การสาธารณสุข. สุขตรวจสารเสพติดทุกชนิด. ราคาถูก (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.มหาวัน สมัครครู (27 พ.ค. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 1
อบต.พระธาตุผาแดง จำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง  (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง จำหน่าย –>เครื่องพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท น้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน ในราคาพิเศษที่คุณพ (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 0950882 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution