วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส [ 19 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 34 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
อบต.วาเล่ย์ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558 ณ.สนามกีฬาองค์การบริหา [ 6 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.วาเล่ย์ โครงการรณงค์ไม่เผ่าป่า ลดหมอกควันสองแผ่นดินประจำปี 2559 [ 6 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.เชียงทอง โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ระ [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.นาโบสถ์ การให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ลูกเสือรอง [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.นาโบสถ์ มอบผ้าห่ม ถุงยังชีพ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ตำบลนาโบสถ์ [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ประดาง เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้อง (CCTV) เลขที่ 2/2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.ประดาง ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เลขที่ 2/2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.วังประจบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.วังเจ้า กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 5 ก.พ.59 [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ช่องแคบ โครงการรณรงค์ไม่เผ่าป่า ลาหมอกควันวันสองแผ่นดิน ประจำปี2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ของฝากจากพบพระ กลุ่มสตรีชุมชนที่ ๔

ยาหม่องผสมไพรขมิ้น

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว 268  [ 4 ก.พ. 2559 ]
แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ (มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ) และแบบรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว266  [ 4 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 4 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว262 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว261 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว251  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานทางวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง สน.กศ. มท 0893.2/ว252  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว253  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ สน.สส. มท 0891.3/ว256 [แบบรายงาาน] [คู่มือการออกแบบ] [ตัวอย่างที่ดี ป.3]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) สน.คท. มท 0808.2/1412-1487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว243  [ 3 ก.พ. 2559 ]
เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม สน.พส. มท 0810.3/ว239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว255  [ 2 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.มถ. มท 0892.4/ว234  [ 2 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว248  [ 2 ก.พ. 2559 ]
ขอให้จัดส่งแบบสำรวจเครื่องมือเครื่องจักรกลในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแห่งน้ำสาธารณะ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว249  [ 2 ก.พ. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว244  [ 2 ก.พ. 2559 ]
แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ในตับ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/637  [ 2 ก.พ. 2559 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว240,ว241  [ 2 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/1488  [ 1 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/1498-1502 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว238  [ 1 ก.พ. 2559 ]
การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว0523  [ 1 ก.พ. 2559 ]
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1  [ 1 ก.พ. 2559 ]
     
   
การบูรณาการแผนโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 6 
การสำรวจเครื่องมือสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (แนบไฟล์อยู่ด้านล่างนะค่ะ) [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 7 
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารฝึกอบรม [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 33 
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการ [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 11 
สำรวจการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ของ อปท. [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 29 
โอนเงินรายได้ อปท. ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาแม่สอด [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 36 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 39 
ด่วนที่สุด การประกาศอิสรภาพให้แก่พืชพรรณ ธัญญาหาร ณ หาดทรายทอง [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 27 
แจ้งโอนภาษีธุรกิจเฉพาะวันที่ 5 มกราคม 2559 [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 49 
แจ้งเงินโอนอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 83 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


มหกรรมเทศกาลอาหารชนเผ่า พื้นถิ่น และเมียนมา" Tak Tribal, Local and Myanmar [ 12 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 27 


ประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 12 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
 
สอบถามข้อมูล (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 132  ตอบ 0  
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 492  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 901  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 944  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 432  ตอบ 1  
ขอความอนุเคาระห์ท่านนายก (3 ต.ค. 2556)    อ่าน 999  ตอบ 6  
ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (25 ก.ย. 2556)    อ่าน 434  ตอบ 1  
ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (19 ก.พ. 2556)    อ่าน 535  ตอบ 4  
ว่ากันว่า ป.สุรวัฒน์ ขอย้ายจริงหรือ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 942  ตอบ 3  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 563  ตอบ 0  
 
 
 
อบต.แม่สลิด รบกวนสอบถามตำแหน่งว่างครับ (4 ก.พ. 2559)    อ่าน 73  ตอบ 1
อบต.น้ำรึม สอบถามเบี้ยผู้สูงอายุ (4 ก.พ. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก หาที่โอน(ย้าย)ตำแหน่งบุคลากรหรือสายงานเกื้อกูล ด่วนครับ (3 ก.พ. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย (2 ก.พ. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง สอบถามตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (26 ม.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง มีความประสงค์ขอโอนย้าย (25 ม.ค. 2559)    อ่าน 142  ตอบ 2
ทต.ทุ่งกระเชาะ ขอขอบคุณในความกรุณาช่วยเหลือ ของ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (20 ม.ค. 2559)    อ่าน 55  ตอบ 0
อบต.วังหิน ขอให้ทาง อบต.ช่วยประสาน (19 ม.ค. 2559)    อ่าน 76  ตอบ 3
อบต.นาโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (15 ม.ค. 2559)    อ่าน 4722  ตอบ 32
ทต.วังเจ้า ประชาสัมพันธ ที่อยู่อาศัย (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 56  ตอบ 0
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 1066880 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution