วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 8 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 15 
เทศบาลตำบลพบพระ ส่งเสริมการดำเนินงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล [ 6 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 5 
ทต.อุ้มผาง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ภายในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง ในครั้ [ 29 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศแจ้งราคากลางโครงการขุดขยายคันกั้นสระน้ำป่าแดง หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบล [ 29 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิมล ถึงบ้านนายเ [ 29 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไชยยันต์ จิ๋วสาย [ 29 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าสายลวด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ผลประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่ระมาด ประมูลจ้างโครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.เชียงทอง กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 256 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เชียงทอง โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำรึม ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำรึม แผนปฏิบัติการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.เชียงทอง โครงการให้ความรู้ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมา [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วังจันทร์ ประเมินหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.เชียงทอง โครงการให้ความรู้ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมา [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เชียงทอง โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ประจำปี 2560 \"กิจกรรมปลูกหญ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 

น้ำตกนางครวญ
     
     
 

ของฝากจากพบพระ กลุ่มสตรีชุมชนที่ ๔
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 28 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1272 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1273 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2560 ]
ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล และคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 28 มิ.ย. 2560 ]
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 5/2560 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว1276  [ 28 มิ.ย. 2560 ]
การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1271  [ 28 มิ.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1248  [ 28 มิ.ย. 2560 ]
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1252  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/1241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดในการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว3573  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1239  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว29  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กพส. มท 0810.5/ว1235  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประสงค์จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว1240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1221  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
สรุปสาระสำคัญร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว48  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/ว74  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/254  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1238  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1231  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1232 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1234  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ขอส่งแผ่นซีดีสื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1216  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
     
   
เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายเบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ [ 29 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ด่วนที่สุด เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการหกระจายอำนาจให้แกืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 34 
รายงานการประชมสภา (ตัวอย่าง) [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 47 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 (Training program for Education Administrators : Thailand 4.0) [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 42 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 36 
แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้นและการทำประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 21 
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่5 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 24 
แจ้งสรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2560 26 มิ.ย. 60 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 224 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 77 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน : สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ายโอนสถานีอนามัย (Management for Healthy Community : MHC) [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 52 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก 6/60 26 มิ.ย. 60 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 251 
่ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเส้นทางซ่อมปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 63 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 58 
ด่วนทีสุด แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 71 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิอบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 59 
เรื่อง โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 55 
การสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 70 
ด่วยที่สุด แจ้งเลื่อนการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 98 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 
 
สอบถามข้อมูล (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 258  ตอบ 0  
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 631  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 1062  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 1141  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทาง (7 ต.ค. 2556)    อ่าน 600  ตอบ 1  
ขอความอนุเคาระห์ท่านนายก (3 ต.ค. 2556)    อ่าน 1365  ตอบ 6  
ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (25 ก.ย. 2556)    อ่าน 590  ตอบ 1  
ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (19 ก.พ. 2556)    อ่าน 624  ตอบ 4  
ว่ากันว่า ป.สุรวัฒน์ ขอย้ายจริงหรือ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 1069  ตอบ 3  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (20 ต.ค. 2555)    อ่าน 666  ตอบ 0  
 
 
 
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (27 มิ.ย. 2560)    อ่าน 171  ตอบ 1
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (27 มิ.ย. 2560)    อ่าน 171  ตอบ 1
อบต.วังจันทร์ ขายและรับซ่อมเครื่องพิมพ์สมุดบัญชีทุกยี่ห้อ เครื่องพิมพ์เช็ค บริการถึงที่ทั่วไทย (27 มิ.ย. 2560)    อ่าน 5  ตอบ 2
อบต.แม่อุสุ เว็บไซต์ อบต.แม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 71  ตอบ 2
อบต.มหาวัน รบกวนสอบถาม (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 76  ตอบ 1
อบต.แม่ระมาด สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (2 มิ.ย. 2560)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (2 มิ.ย. 2560)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม กลับมาเผา * * * กแล้ว (มีรูป) (31 พ.ค. 2560)    อ่าน 84  ตอบ 1
อบต.วังจันทร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ว่างมั้ยครับ แล้วรับโอนมั้ยครับ (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.พะวอ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ว่างมั้ยครับ แล้วรับโอนมั้ยครับ (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 36  ตอบ 0
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160  
Call Center/โทรศัพท์ : 055-569-022 โทรสาร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 1,542,501 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution