วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
 

     
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 8 
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพบพระ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาและขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม โรงเรียนเอนุบาลตำบลพบพระ [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 15 
ทต.ทุ่งกระเชาะ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม 1567 [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.น้ำรึม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการประเพณีออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.แม่ตื่น นายก อบต.แม่ตื่น พร้อมคณะกรรมการตรวจรับรถแมคโคที่ทำโครงการจัดซื้อมา [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้พิการรายใหม่ ประจำ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ ป [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ตาก การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
น้ำตกนางครวญ

     
     
 
ผ้าทอพื้นเมือง

แตงเมล่อน

การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว29  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1964  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1959  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1960 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา สน.บถ. มท 0809.6/ว3766  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1950  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1956  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1949  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1947 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1948 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
     
   
แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณี [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 24 
แบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนอาคารประกอบในระบบ SIS [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 121 
(แก้ไข)ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขอ [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 99 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 168 
หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 9 
ด่วนที่สุด แบบรายงานกำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ระยะสานต่อโค [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 36 
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งใ [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 84 
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจ [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 29 


   
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค
  ถนน-เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ
  ส่งเสริมอาชีพเสริม
 
 
 


เทศบาลตำบลพบพระ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ ร่วมจัดโครงการวันแม่แห่งชาต [ 13 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 76 


โครงการจัดอบรมฝึกอาชีพกลุ่มต่างๆ เรื่อง การจัดดอกไม้สดและผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 112 
 
สมัครงานธนาคารลดจุดด้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 211  ตอบ 0  
ตอบกระทู้ อยากไปทำงานที่เทศบาลตำบลพบพระ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 670  ตอบ 5  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 699  ตอบ 2  
 
 
 
อบต.นาโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (1 พ.ย. 2557)    อ่าน 3863  ตอบ 28
อบต.พระธาตุผาแดง งานลอยกระทง (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.วังจันทร์ อบต.ไหนรับโอนเจ้าพนักงานธุรการ 3 บ้างค่ะ (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ สอบถามตำแหน่งว่าง (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.วังหิน ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ร้องเรียนปลัด อบต.น้ำรึม และหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.น้ำรึม (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 3435  ตอบ 34
ทต.แม่ตาว น้ำท่วม (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 109  ตอบ 3
อบต.วาเล่ย์ แจ้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก นักบริหารงานคลัง ๖ ในตากที่ไหนว่างบ้าง (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 1
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160 โทร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 0825139 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution