หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่ประกอบด้วย ตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
- แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของฝ่ายการเมือง
- แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของฝ่ายข้าราชการประจำ
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 1.ผู้บริหารสูงสุด 2.รองผู้บริหารสูงสุด
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเมือง
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายข้าราชการประจำ
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน ครบทั้ง 4 ข้อ ดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล
2. ตำแหน่ง
3. รูปถ่าย
4. ช่องทางการติดต่อ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน โดยไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี และบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนครบ 3 ข้อ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
2. เป้าหมาย
3. ตัวชี้วัด
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ครบ 4 ข้อ ดังนี้
1. ที่อยู่หน่วยงาน
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. E-mail
4. แผนที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ ตัวอย่างเช่น Web board, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
o9 Social Network https://www.facebook.com/profi... - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
 
  (1)     2      3      4      5