หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566
- มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ครบ 4 ข้อ ดังนี้
1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
3. ผลจากการมีส่วนร่วม
4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่ง
ในปี พ.ศ.2566 (คนปัจจุบัน)
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- มีข้อมูลรายละเอียดของการประเมินครบ 3 ข้อ ดังนี้
1. เหตุการณ์ความเสี่ยง
2. ระดับของความเสี่ยง
3. มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O34
 
   1      2      3     (4)     5