หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... + แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี และบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนครบ 3 ข้อ ดังนี้
1. โครงการหรือกิจกรรม
2. งบประมาณที่ใช้
3. ระยะเวลาในการดำเนินการ
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- มีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานครบ 4 ข้อ ดังนี้
1. ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ปัญหา/อุปสรรค
4. ข้อเสนอแนะ
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างน้อย 1 คู่มือ
- มีข้อมูลรายละเอียดในคู่มือครบ 3 ข้อ
1. ชื่อภารกิจ/การปฏิบัติงาน
2. ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ใช้คู่มือ
3. วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น ๆ
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ
- มีข้อมูลรายละเอียดในคู่มือครบ 2 ข้อ
1. ชื่อภารกิจ/งานที่ให้บริการ
2. วิธีการขั้นตอนการให้บริการ หรือวิธีการติดต่อ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน แสดงข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... - เป็นช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐแก่บุคคลภายนอกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบเบ็ดเสร็จ โดยที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
ต้องเป็นการให้บริการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
 
   1     (2)     3      4      5