หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงานที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ครบ 3 ข้อ ดังนี้
1. โครงการ/กิจกรรม
2. งบประมาณ
3. ช่วงเวลาดำเนินการ
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.phopphramuni.go.th... - อปท. ให้แสดง
      1. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
      2. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
      3. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น    
แสดงข้อกำหนดจริยธรรม** (ถ้ามี)
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.phopphramuni.go.th... - มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ได้แก่
      1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
      2. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลประเมินฯ
มีการกำหนดแนวทาง/มาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน โดยมีรายละเอียดครบ 3 ข้อ ดังนี้
      1. การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
      2. การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
      3. การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและ      การรายงานผล
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
   1      2      3      4     (5)