หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.phopphramuni.go.th... -แสดงรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
เปิดเผยข้อมูลเป็นรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
*ต้องแสดงข้อมูลเป็นรายเดือนเท่านั้น
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอียดของรายงานครบ 4 ข้อ ดังนี้
1. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ปัญหา/อุปสรรค
4. ข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน  
- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่บังคับใช้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 *ระบุระยะเวลาบังคับใช้ที่ชัดเจน
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- มีรายละเอียดของความก้าวหน้าครบ 2 ข้อ ดังนี้
1. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครบ 5 ข้อ ดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3. การพัฒนาบุคลากร
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอียดของรายงานครบ 4 ข้อ ดังนี้
1. ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. สรุปสถิติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
3. ปัญหา/อุปสรรค
4. ข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... https://docs.google.com/forms/... - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดครบ 4 ข้อ ดังนี้
1. รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
2. รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ
4. ระยะเวลาดำเนินการ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.phopphramuni.go.th... https://docs.google.com/forms/... - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน
เป็นช่องทางที่แยกจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป และเป็นระบบปิดที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.phopphramuni.go.th... https://www.phopphramuni.go.th... - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ    พ.ศ.2566 *กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
- กรณีมีเรื่องร้องเรียนต้องแสดงมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครบ 3 ข้อ ดังนี้
1. จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
2. จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
   1      2     (3)     4      5