หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
        
 
 
     
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเทศบาลตำบลพบพระประจำปีงบประมาณ 2562  
 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลพบพระร่วมกับกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเทศบาลตำบลพบพระประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตาก เสริมพลังคนพิการและด้านองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มผู้ปกครองผู้ดูแลคนพิการครอบครัวและเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริงตามแนวทางมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบคุ้มครองทางสังคมสนับสนุนระบบสวัสดิการการบริหารทางสังคมและความช่วยเหลืออื่นตามความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลแก่คนพิการในทุกช่วงวัยและเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้เข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการอีกทั้งทำให้คนพิการและผู้พิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้อย่างทั่วถึงทำให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี นายเสาร์คำ ปัญญากุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพบพระเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีนางสาวนพรรณสรณ์ เบ็ญมาตร์ รักษาการผู้อำนวยการการกองสวัสดิการสังคมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลได้รับทราบและเข้าใจถึงกฎหมายสิทธิประโยชน์สวัสดิการในด้านต่างๆของตนเองซึ่งได้รองรับและคุ้มครองไว้ในกฎหมายฉบับต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลสามารถเข้าถึงและใช้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่างๆได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันและสร้างความเข้าใจเรื่องการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้พิการโดยมีผู้พิการเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน และได้เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิทยากรนางสริดา ตาเรือนสอน ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอพบพระ บรรยายให้ความรู้จากนั้นเวลา 10:00 นบรรยายเรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของคนพิการโดยวิทยากรนายกิตติ สืบสันติพงษ์ ตำแหน่งนายกสมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวตากบรรยายให้ความรู้กับผู้พิการและผู้ดูแลหน้าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพบพระ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 14.09 น. โดย คุณสุนิตา อินแก้ว

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160  
Call Center/โทรศัพท์ : 055-569-022 โทรสาร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 3,717,021 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution