หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


- ว่าง -
ปลัดเทศบาลตำบลพบพระ
ระดับกลาง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นางกิตติวรา วิริยา
รองปลัดเทศบาล ระดับต้น


 
นางสาวอรสา ใจเถิน
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง


 
นางชยิสรา ไกรนารถ
หัวหน้าฝ่ายฯระดับต้น รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


 
นายวสันต์ จิรวรรณวงค์
หัวหน้าฝ่ายฯระดับต้น รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


 
นางสาวพวงเพ็ชร สุขจิตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น


 
นายยรรยงค์ สีใจคำ
หัวหน้าฝ่ายฯระดับต้น รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ


 
นางสาวณพรรณสรณ์ เบ็ญมาตร์
หัวหน้าฝ่ายฯระดับต้น รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 
นางสาวกรชวัล สรรชัยนันท์
หัวหน้าฝ่ายฯระดับต้น รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม