หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
        
 
 
  การปฏิบัติงานของเทศบาล
  โครงงานด้านการปรับปรุง
 
 
    บ้านเมืองมีไฟฟ้า น้ำประปา ถนน สะพาน ฯลฯ ครบถ้วน
 
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง และครบถ้วน
 
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ประปา ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และอาคารต่าง ๆ ของเทศบาล
  2. จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
  3. ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
  4. การวางและจัดทำผังเมือง
  5. การจัดหาที่ดิน
  6. จัดตั้ง ติดตั้งป้ายชื่อซอย
  7. การปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายข่าว และ เสียงตามสาย
 
  บริการตรวจสุขภาพ
  อบรมเยาวชนและพัฒนาอาชีพ
 
 
 
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับบริการจากรัฐด้วยความ รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง
     
 
  1. สุขภาพดีทั่วหน้า
  2. อาหารสะอาด ปลอดภัย
  3. จัดบริการทางสังคม
  4. สนับสนุนการศึกษา
 
  1. การฝึกอบรมอาชีพ
  2. กองทุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
  4. การฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการต่าง ๆ
  5. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
  6. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ต่อเติม สนามกีฬา
  7. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรมด้านนันทนาการ
  8. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  9. การฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน
  10. ทุนดำเนินชีวิต
  11. ส่งเสริม สนับสนุน เด็กก่อนวัยเรียน
  12. กระจายโอกาสทางการศึกษา
  13. ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ
  14. จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จ.ป.ฐ.)
  15. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
   
 
 
 
 
 
 
 

ของฝากจากพบพระ กลุ่มสตรีชุมชนที่ ๔
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160  
Call Center/โทรศัพท์ : 055-569-022 โทรสาร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 3,716,822 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution