คุณอยากให้เทศบาลตำบลพบพระพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
แหล่งน้ำทางการเกษตร-สาธารณูปโภค ( 70 )
27.13%
ถนน-เส้นทางคมนาคม ( 75 )
29.07%
ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสาธารณะ ( 83 )
32.17%
ส่งเสริมอาชีพเสริม ( 30 )
11.63%